De Adviesraad brengt tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden in het afgelopen bridgeseizoen.

Statuten

Artikel 17
1. Het Bondsbestuur wordt bijgestaan door een Adviesraad.
2. De leden van de Adviesraad worden door de algemene vergadering benoemd op voordracht van het Bondsbestuur. De algemene vergadering is steeds bevoegd het Bondsbestuur te verzoeken om kandidaten op de voordracht te plaatsen. De voordracht is niet bindend.
3. De taak en de werkwijze van de Adviesraad worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Huishoudelijk reglement

Artikel 21
De Adviesraad heeft tot taak het Bondsbestuur met advies bij te staan omtrent onderwerpen (w.o. visieontwikkeling en beleid) die van strategisch -dikwijls lange termijn- belang zijn voor de NBB en voorts omtrent de onderwerpen die het Bondsbestuur aan haar voorlegt.

Artikel 22
1. De Adviesraad bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die conform artikel 17 van de statuten op voordracht van het Bondsbestuur worden benoemd. Leden van het Bondsbestuur of medewerkers van het bondsbureau kunnen geen lid van de Adviesraad zijn.
2. De voorzitter van de Adviesraad wordt in functie voorgedragen en door de algemene vergadering benoemd.
3. Een lid van de Adviesraad doet zijn werk zonder last of ruggespraak.

Artikel 23
De benoeming van de leden van de Adviesraad geldt voor drie jaar. Leden van de Adviesraad mogen ten hoogste driemaal voor herbenoeming worden voorgedragen.

Artikel 24
Het Bondsbestuur is beschikbaar voor overleg met de Adviesraad en verstrekt aan de Adviesraad alle voor haar advisering gewenste informatie voor zover beschikbaar.

Artikel 25
De bijeenroeping en vaststelling van de agenda geschiedt door de voorzitter van de Adviesraad.

Huidige samenstelling en zittingstermijn Adviesraad