Wat gaan we doen?
We lanceren de vernieuwde website bridge.nl, waarop je nieuws, evenementen en heel veel tips en informatie kunt vinden. In de workshops kun je (bij)leren van onze deskundigen en samen sparren over actuele onderwerpen die clubs aangaan. Verder natuurlijk diverse informatiestands en presentaties op de bridgemarkt. De onthulling en uitreiking van de Hunebedtrofee en de Hans Kreijns Award zijn een feestelijk onderdeel van de Algemene Ledenvergadering. Voor de ontspanning kun je, naast gezellig lunchen en borrelen, robberen in caféstijl en je laten rondleiden door het centrum van de sportwereld Papendal. Al met al wordt het Bridgecongres op 3 november 2018 een dag waarop we graag elke club ontmoeten!

Op 3 november 2018 zal het Bridgecongres van de BridgeBond plaatsvinden.

Algemene Ledenvergadering 2018 BridgeBond
Datum: zaterdag 3 november 2018
Aanvang: 14.30 uur
Locatie: Hotel- en Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

Het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bridge Bond, gehouden op 5 november 2016 te Noordwijkerhout, is vanaf nu beschikbaar op deze website. De volgende Algemene Ledenvergadering is op 4 november 2017 in Zwolle.

Mét de invoering van het nieuwe beleidsplan 2017-2020 ‘KOM ERBIJ’ heeft de Algemene Vergadering tijdens het bridgecongres op 5 november ook ingestemd met aanpassingen in de contributie- en lidmaatschapsstructuur van de NBB. Deze aanpassingen zijn een uitvloeisel van het nieuwe beleidsplan.
De Ledenvergadering besloot wel, als enige wijziging, dat passageclubs ook in 2017 nog korting op de bondscontributie krijgen.

Driek Brongeest is op 5 november door de Ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de NBB. 
Zij is van 1998 – 2008 lid geweest van het bondsbestuur. De afgelopen 20 jaar was Driek als voorzitter van de Commissie Lerarenopleiding een stuwende kracht bij de vernieuwing van het bridgeonderwijs in het kader van ‘Leergericht bridgeles geven’. Ook stimuleerde zij de doorgeleiding van bridgecursisten naar de bridgeclubs. Vandaar ook haar betrokkenheid bij de passageclub in Kennemerland.
De NBB wordt kritisch door haar gevolgd: beleid moet helder zijn en gericht zijn op de kwaliteit van lesmethodes en lesgeven. Driek zal niet aarzelen het bestuur van de NBB aan te spreken als het beleid in haar ogen niet juist is.

Algemene Ledenvergadering 2016 NBB
Datum: zaterdag 5 november 2016
Aanvang: 14.30 uur
Locatie: NH De Leeuwenhorst Hotel en Conference Center, Langelaan 3, Noordwijkerhout

Eind maart is de ‘Inspraakversie’ van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van de NBB met de titel “Kom Erbij” openbaar gemaakt. Zowel de Adviesraad als het Voorzittersoverleg hebben eerdere versies van hun commentaar voorzien.
Het Meerjarenbeleidsplan gaat uit van de constatering dat bridge steeds recreatiever wordt en de kern is dan ook toegankelijkheid:
 1) de niet-bridgers moeten met meer gemak bridger kunnen worden (toegankelijkheid bridgesport);
 2) de bridgeclub wordt ‘the place to be’ en vervult een centrale rol in de ‘bridgeloopbaan’ van de bridger (toegankelijkheid club).
De inspraakversie van “Kom Erbij” is inmiddels tijdens 6 bijeenkomsten op verschillende plaatsen besproken en heeft geleid tot de vaststelling van dit plan op het Bridgecongres op 5 november 2016 in Noordwijkerhout.

Het Mulier instituut heeft onlangs in opdracht van de NBB uitgebreid onderzoek gedaan naar de 'bridgemarkt'. Onderzocht is o.a. hoeveel mensen er bridgen, wat de bridger typeert, en wat mensen stimuleert om te gaan bridgen of aanzet om te stoppen met bridge.
Nader inzicht hierin was van belang om voeding te geven aan de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020 'Kom Erbij'.
De uitgebreide versie van het rapport heet 'De bridgesport en haar omgeving' en de samenvatting heet 'Bridge, het overdenken waard'.
Klik hier voor de rapporten en het concept meerjarenbeleidsplan.

De originele ‘Brabanthallen’ uit 1931 vormden het prachtige decor waarin alweer het vijfde Bridgecongres van de NBB werd gehouden.
Het ‘centrale marktplein’ was volgebouwd met stands en workshopruimten. Voor ieder wat wils: heel veel bridge-informatie maar ook de Bridge- en Boekenshop deed goede zaken met mooie congresaanbiedingen. De dag begon vroeg want al vanaf 9:30 uur konden de eerste bezoekers zich melden. En dat deden ze ook in groten getale. De hal stroomde snel vol met weer meer bezoekers dan er vorig jaar waren geteld. Ruim boven de 350 mensen liepen er rond, waarbij het aantal clubbestuurders natuurlijk enorm was. 
Kees Tammens opende het Bridgecongres en rond 14:30 uur ging de ledenvergadering van start.

Kees Tammens is op zaterdag 7 november door de ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de Nederlandse Bridge Bond.
Bondsvoorzitter Koos Vrieze memoreerde de grote verdiensten van Tammens voor de bridgesport. Tammens schrijft de bridgerubriek voor de Volkskrant en op zijn eigen blog is hij uitzonderlijke productief. Maar ook als topbridger won hj nationale en internationale kampioenschappen en als trainer van de junioren won hij de wereldtitel in Taicang. Hij organiseerde al 23 keer het Internationale White House Juniors Toernooi.
Maar bovenal doet Kees alles om bridgen populair te maken, vooral onder de jeugd.

Algemene Ledenvergadering 2015 NBB
Datum: zaterdag 7 november 2015
Aanvang: 14.30 uur
Locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA Den Bosch

Bijna 400 bezoekers zijn zaterdag 8 november naar Nationaal Sportcentrum Papendal gekomen om het Bridgecongres te bezoeken. De workshops werden zeer goed bezocht en bij de stands kon veel informatie over talloze onderwerpen verzameld worden. Slotspreker Harry Otten gaf voor een volle zaal een boeiende presentatie.

Algemene Ledenvergadering NBB
Datum: zaterdag 8 november 2014
Aanvang: 11:30 uur
Locatie: Hotel- en Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

Algemene Ledenvergadering NBB
Datum: 25 november 2013
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht

Op zaterdag 9 november a.s. zal het jaarlijks terugkerende evenement voor clubbestuurders plaatsvinden in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee.
Naast diverse informatiestands/presentaties zullen er tal van workshops over interessante onderwerpen zijn en er is ook een doorlopende bridgedrive (Robberbridge). Op deze manier zal het een informatieve dag worden die een clubbestuurder simpelweg niet mag missen.

Algemene Ledenvergadering NBB 2013
Datum:       zaterdag 9 november 2013
Aanvang:    11:30 uur
Locatie:      Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee (gratis wifi)

De organisatie van de NBB is begin 2011 ingrijpend gewijzigd. Redenen voor deze organisatorische veranderingen waren externe organisatorische eisen van NOC*NSF. Ook gewijzigde omstandigheden en nieuwe inzichten binnen de NBB-organisatie over Goed Sportbestuur maakten een herijking noodzakelijk.

Bijna 400 clubbestuurders hebben afgelopen zaterdag in Zwolle het jaarlijkse bridgecongres bijgewoond. Na een boeiend ochtendprogramma, met talloze workshops en presentaties, volgde 's middags de ledenvergadering (ALV) van de NBB.
De ALV keurde het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2013-2016 'Tijd voor Bridge' en de begroting 2013 goed waarmee de contributie voor het zesde(!) opvolgende jaar op € 20 (gewoon clublid) bleef staan.
Roelof Santing (foto) ontving de Hunebedtrofee vanwege zijn pionierswerk inzake de invulling van de nieuwe functie van districtsonderwijsadviseur en vanwege zijn verdiensten als bridgedocent en promotor van startersbridge.
De bestuursleden Eric Laurant en Marcel Schoof traden onder luid applaus af na negen jaar lid van het bondsbestuur geweest te zijn. Het voorzitterschap van Jons van der Mars werd bekrachtigd en vier nieuwe bestuursleden werden gekozen: Marcel Mol (Breda), Jan Stavast (Drachten), Tim Verbeek (Driebergen) en Koos Vrieze (Maastricht).

Datum: Zaterdag 3 november 2012
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: De Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 te Zwolle (t.o. het NS-station)

Inmiddels hebben zich al bijna 400 clubbestuurders opgegeven voor het bridgecongres, het jaarlijks terugkerende evenement voor clubbestuurders. Er zullen tal van workshops over interessante onderwerpen zijn en er is ook een doorlopende flexibele bridgedrive. Op deze manier belooft het een inspirerende belevenis te worden die een clubbestuurder simpelweg niet mag missen.
Onderdeel van het bridgecongres is de algemene ledenvergadering (de aangesloten clubs zijn de leden van de NBB). De belangrijkste agendapunten zijn begroting, jaarverslag, bestuurssamenstelling en het meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Klik hier voor de agenda (aangepast op 26 oktober) van de ALV.

Vorig jaar zijn de statuten van de NBB veranderd en hierdoor kunnen clubs zelf vertegenwoordigd zijn op de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Bridge Bond. We noemen dit voortaan het ‘Bridgecongres’.
De secretarissen van alle aangesloten verenigingen hebben hierover bericht ontvangen.

Tijdens het WK in Veldhoven werd ook voor de eerste keer het Bridgecongres gehouden. Belangrijkste onderdeel van deze vergadering was naast het vaststellen van de jaarstukken en de contributie, het bestuursbeleid als onderdeel van de begroting. Nieuw aan de vergadering was dat de clubbesturen rechtstreeks aan het congres konden deelnemen. Zij waren in groten getale aanwezig, meer dan 400 mensen vulden de zaal. Uiteraard waren ook  alle districten vertegenwoordigd.

Hans MelchersOp de vergadering werd op voorstel van het Bondsbestuur Hans Melchers bij acclamatie tot erelid benoemd. Toen Hans Melchers door bondscoach Eric Laurant de zaal werd binnengeleid, kreeg hij een staande ovatie.
Hans Melchers heeft op heel veel manieren bijgedragen aan de bridgesport, zo lichtte de voorzitter van het Bondsbestuur Peter Zwart, toe. Niet alleen draagt Hans bij aan de topsport (zowel in 1993 als 2011 was hij nauw bij het team betrokken en heeft hij vele interlands mogelijk gemaakt), ook de WK-organisatie zelf en niet in de laatste plaats zijn bridgeclub 't Onstein in Vorden hebben van zijn inzet kunnen genieten.

Agenda Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 5 juni 2010. Aanvang 14.00 uur.
ARA Hotel, Veerweg 10, 3336 LM Zwijndrecht
(De verenigingen worden door de districten vertegenwoordigd bij de ledenvergadering)

Agenda Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 19 december 2009, NDC Den Hommel te Utrecht, aanvang 13.30 uur

Peter Zwart

Op de Algemene Ledenvergadering op 6 juni te Zwolle is Peter Zwart benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Bridge Bond. Hij volgt Armand Trippaers op die benoemd werd tot Erelid. In het dagelijks leven is Peter Zwart (54) lid van de raad van bestuur van Van Lanschot Bankiers. Zwart woont in Oegstgeest en is lid van BC Crash uit Leiden en BC Oude Rijn uit Hazerswoude Rijndijk.

Tijdens de ledenvergadering werd Pim Vaders benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Ed Franken werd Lid van Verdienste. Piet Spruit en Willem van der Linden kregen de Hunebedtrofee. Wieb Brouwer (voorzitter district IJsselstreek) ontving de Stuur+ trofee.

Zaterdag 6 juni 2009
Mercure Hotel, Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Aanvang 14.00 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 6 december 2008, NDC Den Hommel te Utrecht, aanvang 13.30 uur

Zaterdag 24 mei 2008
Grand Hotel Huis ter Duin
Koningin Astrid Boulevard 5
2202 BK Noordwijk aan Zee
Aanvang 14.00 uur