Naar aanleiding van vragen van clubpenningmeesters heeft de bridgebond de mogelijkheid onderzocht om een speciaal op bridge toegesneden boekhoudpakket beschikbaar te stellen. Dat heeft geresulteerd in het NBB-Boekhoudpakket, een service die sinds 1 januari 2017 gratis beschikbaar is voor de aangesloten verenigingen.
Met het online NBB-Boekhoudpakket zal het bijhouden van de clubadministratie een stuk simpeler worden. Bovendien wordt met het pakket de overdracht vereenvoudigd wanneer een nieuwe penningmeester wordt benoemd. Daarmee is ook de continuïteit en eenvormigheid gewaarborgd.

Meer informatie over het NBB-Boekhoudpakket en hoe je een licentie aan kunt vragen kun je lezen in de bijlage NBB-Boekhoudpakket. Een licentie kan kosteloos worden aangevraagd en telkens voor één jaar wordt verstrekt. Verder kun je meer uitgebreide informatie vinden in de PowerPoint-presentatie zoals gegeven tijdens het NBB Bridgecongres 2016 en een artikel in het novembernummer van Bridge (p. 39-41), zie bijlagen.

Het lidmaatschap van de BridgeBond wordt aangegaan voor de tijdsduur van één jaar en, behoudens opzegging, automatisch verlengd; een eventuele opzegging dient uiterlijk op de 15e november van het lopende kalenderjaar schriftelijk ter kennis van het bondsbureau te zijn gebracht.
De contributie wordt één maal per jaar (in januari) van de vereniging geheven en wordt berekend als voorschot op basis van het bij de vereniging behorende aantal leden. Klik hier voor meer informatie over de actuele contributie.

Dubbelleden zijn personen die al lid zijn van een andere bij de BridgeBond aangesloten vereniging. Elke vereniging betaalt een gelijk deel van de contributie van deze dubbelleden. Is iemand lid van 3 clubs, dan betalen alle 3 de clubs één derde. Bij vier clubs allemaal een kwart. De BridgeBond ziet graag dat deze korting doorberekend wordt naar de betreffende leden. Penningmeesters kunnen in MijnNBB eenvoudig achterhalen welke leden van de club ook lid van één of meer andere NBB-clubs zijn. In het boekje 'Administratie Verenigingen' staat uitgelegd hoe de penningmeester inzicht krijgt in de contributies van de leden, maar ook andere praktische tips voor het gebruik van MijnNBB.

Overweegt uw vereniging voor het eerst Bridgemates of een dupliceermachine aan te schaffen? De NBB helpt verenigingen met de financiering. Deze financiering is uitsluitend van toepassing op eerste aanschaf; niet op vervanging van materialen.
U kunt een renteloze lening bij ons afsluiten voor de helft van het benodigde investeringsbedrag bij aanschaf van Bridgemates. Voor dupliceermachines is de renteloze lening alleen van toepassing bij aanschaf van een dupliceermachine bij de Bridge- en Boekenshop. Deze lening is voor een totaal bedrag van € 1.000.
Beide leningen moeten in 2 gelijke delen over een periode van 2 jaar terug betaald worden.
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 030-2759932 als u van één van deze diensten gebruik wilt maken.

Verenigingen kunnen bij gemeenten diverse subsidies en vergoedingen aanvragen. Waar die subsidies voor dienen varieert per gemeente, maar het kan zeker de moeite lonen om eens te kijken wat er in uw gemeente mogelijk is.

Zo geeft de gemeente Den Haag subsidie voor alle clubs die een jubileum vieren dat een veelvoud van 25 is. Er zijn voorbeelden van creatieve bridgeclubs, die subsidies hebben ontvangen voor de aanschaf van materialen; zo heeft één club de Bridgemates gesubsidieerd gekregen om ouderen te stilmuleren gebruik te maken van nieuwe technieken en internet. Een andere club heeft de dupliceermachine voor een groot deel gesubsidieerd gekregen omdat schudden voor ouderen lastig werd, maar bridge een belangrijke sociale rol kan spelen voor ouderen.

Het is vaak een ondankbare taak voor de penningmeester om de clubcontributie te innen want er zijn bijna altijd wel leden die te laat of zelfs niet betalen. Clubs proberen dit op te lossen door bijvoorbeeld een boete op te leggen aan degenen die te laat betalen. Er is zelfs een penningmeester geweest die op 1 november aan een tafel bij de ingang van het clublokaal ging zitten en leden die nog niet betaald hadden daarop aanspraak.
Door de contributiebetaling zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de leden, b.v. via incasso of via IDEAL, kan bijna alle contributie al aan het begin van het seizoen geïnd worden. Hieronder staat daar meer informatie over.

Het is iedere club heel wat waard als de clubfinanciën goed worden beheerd en in vertrouwde handen zijn. Maar er moet wel een goede controle zijn, niet in het minst omdat de penningmeesters dat zelf graag willen, maar ook omdat de ledenvergadering décharge moet kunnen verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
Hieronder treft u een aantal artikelen aan die op dit onderwerp betrekking hebben. Ook is de website www.nlpenningmeester.nl een grote bron van informatie.

Mede op aandringen van de NBB heeft de staatssecretaris van Financiën de uitleg van het begrip 'actieve sportbeoefening' in relatie tot bridge versoepeld.
Dit betekent dat de bij de NBB aangesloten bridgeclubs voortaan slechts maximaal 6% BTW over de zaalhuur hoeven te betalen.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om het dagelijkse toezicht te houden op de clubfinanciën en te zorgen dat een aantal randvoorwaarden goed zijn geregeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inschrijving Kamer van Koophandel, goede statuten en huishoudelijk reglement. Op bovenstaand tabblad 'Verzekeringen' staat meer informatie over de verzekeringen die de NBB voor de aangesloten verenigingen heeft afgesloten.
Hieronder treft u andere relevante documenten aan. 

De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Op 12 oktober heeft de Belastingdienst goedkeuring gegeven aan sportspecifieke Modelovereenkomsten. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend antwoord te bieden op de vragen rondom de afschaffing van de VAR en invoering van de DBA.
Deze Modelovereenkomsten helpen sportorganisaties bij het beoordelen en juist vormgeven van hun arbeidsrelaties. In de modellen zijn bepaalde sportspecifieke zaken nadrukkelijk vastgelegd. De Belastingdienst heeft ermee ingestemd dat bij naleving van de beschreven verplichtingen geen dienstbetrekking ontstaat.
De keuze voor drie modellen is gemaakt om tegemoet te komen aan enkele bijzonderheden in de sport. In de toelichting bij ieder model staan voorbeelden van gevallen waarvoor het model bruikbaar kan zijn.
Let op! De artikelen die geel gemarkeerd zijn mag u niet veranderen. De andere artikelen mag u wel veranderen, zo lang ze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen. De modellen worden ook nog op de website van de Belastingdienst gepubliceerd.
NB Informatie over Uitstel naleving Wet DBA tot 2018