Deze Klachtenwijzer is bedoeld om voor u als klager in een opslag duidelijk te hebben bij wie u terecht kunt, wat u moet doen en wanneer, in het geval u

Klagen is niet meer zo makkelijk. Ook vanwege dwingende eisen van NOC*NSF is er heel veel reglementering gekomen met de bedoeling zoveel mogelijk waarborgen te scheppen.

Belangrijk: het gaat hier om klachten die gaan over gedrag. Het gaat hier niet over bridge-inhoudelijke zaken die met de spelregels van bridge van doen hebben. Hier zijn arbiters voor en protestcommissies.

De BridgeBond kent de volgende reglementen:

  • Klachtenreglement;
  • Straf- en Tuchtreglement;
  • Tuchtreglement Seksuele Intimidatie;
  • Tuchtreglement Matchfixing;
  • Dopingreglement;
  • Reglement Commissie van Beroep.

Daarnaast is het mogelijk om (anoniem) melding te doen van vals spel en matchfixing via een meldingsformulier bij het Meldpunt vals spel.

Behalve bij de BridgeBond kunt u ook elders uw grieven kenbaar maken. De weg van het strafrecht (politie, Openbaar Ministerie) staat hiervoor open en ook NOC*NSF heeft een Vertrouwenspunt Sport ingericht. Dit is een algemene plek waar u vertrouwelijk kan bespreken wat u overkomen is en bekijken/overleggen welke vervolgstap u zou kunnen zetten.

De BridgeBond (NBB) kent een systeem van tuchtrechtspraak waardoor gedrag, dat ongewenst is en/of het goede imago van de bridgesport kan beschadigen, kan worden getoetst en bestraft. Voorbeelden zijn ‘het uitschelden van een arbiter’, ‘het uiten van bedreigingen, of het gebruiken van fysiek geweld’, of ‘het frauderen met meesterpunten’. Zaken als seksuele intimidatie, doping en matchfixing komen in de bridgewereld weinig voor, maar zijn onderwerpen die ook onder het tuchtrecht vallen.

Klachten over de dienstverlening van de BridgeBond

Het Klachtenreglement is verankerd in artikel 24 lid 2 van Statuten van de BridgeBond (NBB) en is opgesteld in het kader van Goed Sportbestuur. Het reglement heeft tot doel: 1) het recht doen aan de individuele klager, en 2) het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van de BridgeBond.

De klachtenregeling is laagdrempelig en vindt plaats via de website van de bond. De klachten worden afgehandeld door het bondsbureau van de NBB, maar ook het Bondsbestuur leest passief mee (via de secretaris) en neemt kennis van de binnenkomende klachten.

De BridgeBond hecht er aan dat u uw bridgesport in een sociaal veilige omgeving kunt uitoefenen. Hiertoe heeft de BridgeBond een VertrouwensContactPersoon (VCP) Seksuele Intimidatie aangesteld.

De VCP heeft een taak bij de eerste opvang, de begeleiding, het geven van informatie en eventueel het doorverwijzen van een klacht inzake seksuele intimidatie. 
Het Bondsbestuur heeft tot VCP benoemd Marijke Erich. Zij kent de BridgeBond, is integer en heeft ruime ervaring in mediation. U kunt de VCP bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie 30 juni 2014

Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

Website Veilig Sport Klimaat (VSK)

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving, op een gezonde manier en in competitie op een eerlijke wijze. Wanneer je te maken krijgt met matchfixing is dat een teken dat die competitie niet eerlijk meer is. Direct signaleren en bespreekbaar maken kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. In het Tuchtreglement Matchfixing van de BridgeBond staat helder omschrijven wat onder matchfixing valt, wanneer u een melding moet doen en bij wie.

Tuchtreglement Matchfixing 28 november 2016

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) streeft naar integere sportbeoefening. Om vals spel te bestrijden heeft het Bondsbestuur, op initiatief van de Spelersraad, besloten een Meldpunt Vals Spel in te stellen en daarbij Harry van de Peppel benoemd tot Vertrouwenspersoon Vals Spel (VVS). Bij de VVS kunnen vermoedens van vals spel worden gemeld.

Het antidopingbeleid wordt internationaal bepaald en vastgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). De sport en de overheden hebben beleid en regelgeving op het gebied van doping vastgesteld in de World Anti-Doping Code (WAD Code). In de WAD Code is onder meer opgenomen wat de definitie van doping is, welke sanctie(s) gehanteerd worden, maar ook de verplichtingen t.a.v. voorlichting en informatie. Hiermee wordt gestreefd naar standaardisatie van regelgeving. Voor een sporter maakt het niet uit in welk land je woont, welke sport je doet, of aan wat voor evenement je meedoet: in alle gevallen gelden dezelfde dopingregels.

Tegen besluiten van organen van de BridgeBond kan bij de Commissie van Beroep in eerste en hoogste instantie beroep worden ingesteld. Het gaat hier o.a. om besluiten van het Bondsbestuur en besluiten van commissies van de BridgeBond. In het Reglement Commissie van Beroep staat exact beschreven om welke besluiten of organen het gaat, om welke besluiten niet, hoe de procedure is en wat de termijnen zijn.

Reglement Commissie van Beroep 7 november 2015