De besluiten hebben alleen betrekking op de viertallen- en parencompetities die door de NBB (bondscompetities) of de districten (districtscompetities) worden georganiseerd.

De Weko heeft op 3 juni 2009 besloten dat voor het toepassen van artikel 10 lid 1 van het Competitiereglement de volgende criteria in acht genomen moeten worden. 

De sterkte van de teams wordt door het regelend bestuur beoordeeld aan de hand van de resultaten in de bonds- en of districtsviertallencompetitie van de afgelopen vijf seizoenen. De beoordeling vindt alleen plaats indien de navolgende aanvullende criteria niet van toepassing zijn. 
Aanvullende criteria:
Een team wordt in het kader van  artikel 10 lid 1 van het Competitiereglement niet geacht sterker te zijn dan een ander team indien aan ten minste één van de navolgende voorwaarden is voldaan:
a  De gemiddelde ratingwaarde van het team is niet beduidend hoger dan van het andere team;
b  Het team is bij interne plaatsingswedstrijden, door het betreffende GL georganiseerd om de teamvolgorde te bepalen lager geëindigd dan het andere team;
c  Het team is het voorafgaande seizoen niet meer dan twee plaatsen hoger geëindigd dan het andere team in dezelfde klasse;
d  De ratingwaarde van het team en het andere team zijn beiden beduidend hoger dan de gemiddelde waarde van de klasse waarin het laagst genummerde  team zal uitkomen. 

Tevens heeft de Weko op 3 juni 2009 besloten dat voor het toepassen van de artikelen 23 lid 4, 28 lid 4, 35 lid 2 en 39 lid 2 van het Competitiereglement de volgende criteria in acht genomen moeten worden. 

De sterkte van een speler wordt door het regelend bestuur beoordeeld aan de hand van de resultaten in de bonds- en of districtscompetitie (viertallen zowel als paren) van de afgelopen vijf seizoenen. De beoordeling vindt alleen plaats indien de navolgende aanvullende criteria niet van toepassing zijn. 
Aanvullende criteria:

Er is geen sprake van een kennelijke versterking indien aan ten minste één van de navolgende voorwaarden is voldaan en de laatste zin van artikel 35 lid 2 of artikel 39 lid 2 niet van toepassing is:
a  De speler waarvoor wordt ingevallen heeft rechten op inschrijving in een hogere klasse in de bonds- dan wel districtsparencompetitie dan de invaller;
b  De invaller is in het betreffende seizoen opgegeven voor een hoger genummerd viertal van dezelfde vereniging (en deze opgave is door het regelend bestuur geaccepteerd);
c  De ratingwaarde van de invaller is niet beduidend hoger dan van de speler waarvoor wordt ingevallen. 

Toelichting van de Weko op deze besluiten (aangevuld met punt 2 op 9 augustus 2010):
1) Artikel 10 lid 1 van het Competitiereglement verplicht verenigingen de teams in volgorde van sterkte te nummeren. Daarbij geldt wel een zekere vrijheid van handelen, bijvoorbeeld als een team het seizoen ervoor hoger geëindigd is in de competitie of als een vereniging interne plaatsingswedstrijden heeft laten spelen. De beoordeling van het juist nummeren van de teams en de toestemming voor het spelen van een invaller ligt bij het regelend bestuur. Zo'n beoordeling is nu alleen nog nodig indien de aanvullende criteria geen duidelijkheid verschaffen.
2) In het geval dat deze regeling op basis van de spelershistorie tot een kennelijk onredelijke uitkomst leidt, is de wedstrijdleider/competitieleider bevoegd van deze regeling af te wijken.